Bekymring - ang. NKV og Kirkens fremtid i DK

Skrivelse til ledelsen af den katolske kirke i Danmark, der udtrykker bekymring for Kirkens fremtid i Danmark. - Opdateret 1. juli 2016.

30. juli 2015  (Opdateret 1. juli 2016)

"Skrivelse der udtrykker bekymring for Kirkens fremtid i Danmark"

Forord:
Skrivelsen herunder blev offentliggjort af pastoralrådets sekretariat ifm det netop afholdte pastoralrådsmøde 20/21. juni 2015, idet det blev udsendt som bilag forud for mødet, som det fremgår af listen over bilag <her>.

Skrivelsen var ikke fremsendt som et åbent brev, men er altså offentliggjort af pastoralrådet, der som øverste ansvarlig har biskoppen.

2 medlemmer af pastoralrådet, havde skrevet et slags modsvar, de læste op af på mødet - begge kan høres <her> incl. de 22 andre indlæg på mødet.

Afsættet i skrivelsen er

"de ofte alvorlige problemer og splittelser i menighederne, som mange troende har oplevet, når en NK-præst har fået ansvar som sognepræst eller andenpræst i Den katolske Kirke i Danmark."

Biskoppen udtrykker i sit indlæg (der kan høres <her>) at han ikke genkender det afsæt - men som det fremgår af flere indlæg fra medlemmer af pastoralrådet er det et valid afsæt og en oplevelse blandt lægfolk, præster og ordensfolk i Danmark - altså blandt troende.

Sker der ikke en kursændring vil denne splittelse blot vokse i bredde og dybde.
Derfor har et bredt spektrum af katolikker i Den katolske kirke i Danmark stillet sig bag skrivelsen som underskrivere.

For at gøre skrivelsen så tilgængelig som mulig for alle, nu den er offentliggjort, bringes den herunder i web tekst format.

Ønsker du at tilslutte dig denne skrivelse eller senere skrivelser, er det muligt - læs under 'Kontakt' i sektionen efter skrivelsen.

Genvej til denne side: katidialog.dk/bekymring 
Facebook omtale: www.facebook.com/katidialog


Biskop Czeslaw Kozon
Medlemmerne af Biskoppeligt Råd
Medlemmerne af Præsterådet
Maria Truelsen, formand for Pastoralrådet

24. april 2015

 

Kære biskop Czeslaw Kozon, kære medlemmer af Biskoppeligt Råd, Præsterådet og formand for Pastoralrådet

Vi ønsker med denne skrivelse at udtrykke den bekymring for Kirkens fremtid i Danmark, som organisationen Den Neokatekumenale Vandrings (i det følgende NKV og adjektivisk NK) virke og stadigt større indflydelse i bispedømmet efter vores opfattelse må give anledning til.

Gennem årene er biskoppen gentagne gange blevet gjort bekendt med de ofte alvorlige problemer og splittelser i menighederne, som mange troende har oplevet, når en NK-præst har fået ansvar som sognepræst eller andenpræst i Den katolske Kirke i Danmark. Da vi anser dette anliggende og dets seriøse behandling for at være ikke blot presserende, men akut og af vital betydning for Kirkens fremtid i Danmark, henvender vi os hermed samtidigt til Biskoppeligt Råd, Præsterådet og Pastoralrådet. Vi sender ligeledes brevet til Den hellige Stols nuntius i de nordiske lande og Den nordiske Bispekonference til orientering.

Vi henvender os som enkeltpersoner, men repræsenterer tilsammen et bredt spektrum i Den katolske kirke i Danmarks liv, som vi alle har en lang og engageret historie i. En del af os har gennem en periode deltaget i et bredere uformelt studie- og erfaringsnetværk, der er vokset frem som reaktion på en række erfaringer med NKV i menighedssammenhæng, og hvoraf flere har et førstehånds kendskab til NKV, enten som tidligere deltagere i “Vandringen” eller gennem sognearbejdet med en NK-præst.

For at kunne vurdere NKV’s indsats retfærdigt, har vi undersøgt, om tilsvarende problemer også findes i andre lande. Er det eksempelvis kun hos os, at NK-præster og NK-lægfolk har problemer med at integrere sig i eksisterende menighedsfællesskaber? Vi har studeret, hvad NKV står for, og hvad der ligger bag de bekymringer, der er kommet til udtryk hos en række biskopper og sjælesørgere, teologiske forskere og lægfolk fra alle dele af verden, vedrørende NKV’s virke. En væsentlig del af disse kilder udtrykker betydelige reservationer over for NKV med problematisering af organisationens teologi, katekese- og missionspraksis samt dens særlige organisatoriske opbygning og manglende inkulturation i de samfund, den virker i. Heraf følger en udpræget tendens til at danne isolerede enklaver i de bestående menigheder med de særlige kateketiske forløb, egen liturgiske praksis, og lukkede fællesskaber, som dette indebærer.

Disse kilder har bekræftet vor bekymring for konsekvenserne af NKV’s virke for Den katolske kirke i Danmark. I vedlagte notat, ’Forhold ved Den Neokatekumenale Vandrings virke, der i særlig grad giver anledning til bekymring’, har vi fremhævet de særlige forhold ved NKV’s virke, der efter vores opfattelse i særlig grad medfører og kan medføre problemer for Kirken og dermed de troende i Danmark.

Det er imidlertid vigtigt for os at understrege, at indholdet i dette brev på ingen måde er rettet mod konkrete enkeltpersoner i organisationen.

Vort ærinde er derimod at påpege den risiko, som en så relativt massiv tilstedeværelse og indflydelse af NKV i et lille bispedømme som det danske, efter vor opfattelse indebærer på sigt. Dette gælder både for de danske katolikkers trosliv og kirketilhørsforhold og for Den katolske kirke i Danmark og den katolske praksis, som den er udviklet og opbygget af biskoppens forgængere i bispeembedet sammen med såvel forudgående som nuværende generationer af præster, søstre og katolske lægfolk.

Vi nærer alle en dyb omsorg for og kærlighed til Kirken. Denne henvendelse er derfor en indtrængende opfordring til biskoppen om i samarbejde med bispedømmets relevante organer og med udgangspunkt i bispedømmets vision for Kirken, også på menighedsplan, at tage den retning, som Kirken og kirkelivet i Danmark går i, op til fornyet overvejelse. Dette med henblik på at sikre, at Kirken bevarer sin katolicitet, og at den skævvridning, der allerede nu ses med NKV’s virke og store indflydelse i et lille bispedømme som det danske, modvirkes.

Vi skal bede om, at svar på denne henvendelse sendes til alle undertegnede. Vore e-mailadresser fremgår af fremsendelsen. Vi deltager gerne i en drøftelse med henblik på en uddybning af henvendelsen, såfremt det ønskes.

De bedste hilsener,
Niels Henrik Assing, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund
Nina Marie Lassen, Vor Frue, Herlev
Frans Josef Meyer, Sct. Ansgar, Domkirken
Grethe Livbjerg, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup Charlottenlund
Kristian Assing, Sct. Albani, Odense
Erik Schou, Sct. Maria, Hjørring
Ole Schnell, Sct. Mariæ, Aalborg
Ursula Assing, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund
Pablo Cristoffanini, Sct. Mariæ, Aalborg
Ingerid Cristoffanini, Sct. Mariæ, Aalborg
Jean-Pierre Duclos, Vor Frue, Herlev
Gunhild Lindstrøm, Vor Frue, Herlev
Hans Kargaard Thomsen, Sct. Mariæ, Frederiksberg
Kirsten Wenneberg, Jesu Hjerte, København
Marianne Meyer, St. Vilhelm, Hillerød
Birte Just Kjølby, Skt. Knud, Ringsted
Gertrud Kristine Petersson, Sct. Pauls, Taastrup
Ruth Pallisgaard Meyer, Sct. Ansgar, Domkirken
Per Meyer, Sct. Ansgar, Domkirken
Sigrid M. Lassen, Vor Frue, Herlev
Alison Høyer, Sct. Knud Lavard, Kgs. Lyngby
Astrid Andresen, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund
Arturo Pacheco, Sct. Andreas-Sct. Therese, Hellerup-Charlottenlund
Birthe Blichert-Toft , Sct. Mariæ, Frederiksberg
Mogens Blichert-Toft, Sct. Mariæ, Frederiksberg

C.C. Den Apostoliske Nuntiatur og Den Nordiske Bispekonference

Bilag: Forhold ved Den Neokatekumenale Vandrings virke, der i særlig grad giver anledning til bekymring.

 

Brev og bilag i PDF format:

Brev: 'Skrivelse der udtrykker bekymring for Kirkens fremtid i Danmark' er <her>
Bilag: 'Forhold ved Den Neokatekumenale Vandrings virke, der i særlig grad giver anledning til bekymring' er <her>

Tema:

Her på katidialog.dk - finder man et tema der løbende opdateres om NKV - 'Den Neokatekumenale Vandring' <her>


_____________________________________
Opdatering pr. 15. nov. 2015:

Der er nu gået >200 dage, siden 24. april, og afsenderne af skrivelsen har ikke modtaget anden respons end en "kvitterings besked" fra Biskop Czeslaw Kozon, pr. 27. april, hvori Kozon skriver:

"Da det jo drejer sig om en omfattende præsentation af synspunkter, vil det nok tage mig nogen tid at svare mere indgående; men det skal nok ske."

_____________________________________
Opdatering pr. 10. juni 2016:

Da der er nu gået >400 dage, siden 24. april 2015, rykkes Biskop Czeslaw Kozon for svar:

Kære biskop Czeslaw Kozon

Vi var en kreds af i alt 25 katolikker, som ved brev af 24. april 2015 rettede henvendelse til dig om den dybe bekymring, som en lang række forhold ved organisationen, Den Neokatekumenale Vandrings (NKV) virke i vort bispedømme giver anledning til.

Henvendelsen blev ligeledes sendt til medlemmerne af Bisperådet, Præsterådet og formanden for Pastoralrådet samt i kopi til Den Apostoliske Nuntiatur for Norden og Den nordiske Bispekonference.

Den 27. april 2015 kvitterede du for modtagelsen af henvendelsen. Dette skete med følgende tilføjelse: “Da det jo drejer sig om en omfattende præsentation af synspunkter, vil det nok tage mig nogen tid at svare mere indgående; men det skal nok ske”.

Nu tretten måneder efter har vi endnu ikke modtaget noget svar, hvilket undrer os. Vi tillader os derfor at bringe sagen i erindring.

Vi vil i denne forbindelse endnu en gang gerne fremhæve, at fælles for underskriverne er, at der tale om aktive medlemmer af Den katolske Kirke i Danmark med et engageret og, for de flestes vedkommende, langvarigt virke for Kirken. Samtidigt repræsenterer underskriverne vidt forskellige kirkepolitiske holdninger, og der er således ikke tale om en henvendelse fra nogen bestemt fraktion. Underskriverne kommer fra en halv snes forskellige kirkesogne fra forskellige dele af landet.

Det må ligeledes tilføjes, at vi efterfølgende har modtaget talrige tilkendegivelser fra andre katolikker med opbakning til henvendelsens synspunkter og ærinde, herunder om at man ville have stået som medunderskriver, såfremt man havde haft kendskab til henvendelsen, før den blev sendt.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at udviklingen i det forløbne år, hvor organisationen har haft mulighed for at fortsætte og yderligere udbygge sin position i bispedømmet, efter vores opfattelse desværre til fulde bekræfter de bekymringer med hensyn til splittelser i flere menigheder, som vi gav udtryk for i april 2015.

For en ordens skyld vedlægger jeg igen henvendelsen af 24. april som berigtiget med de to manglende underskrifter, jf. mail fra Niels Henrik Assing den 18. maj 2015.

På underskrivernes vegne og med venlig hilsen
Nina Lassen

Svaret kom 39 minutter efter:

Kære Nina Lassen,

Tak for din e-mail.

Det er rigtigt, at jeg stillede en besvarelse af jeres henvendelse af 24. april 2015 i udsigt. I mellemtiden blev neokatekumenatet drøftet indgående på sidste sommers møde i pastoralrådet, hvor nogle af underskriverne var til stede. Her gav jeg en grundig redegørelse med lejlighed til spørgsmål. Jeg har ikke lige kunnet finde det pågældende nummer af Katolsk Orientering, men mener, at der heri var et referat fra mødet.

Jeg skal indrømme, at jeg ikke dermed har besvaret alle spørgsmål og især ikke forholdt mig til de teologiske citater, som brevet indeholdt. Nogle af disse ville have krævet omfattende research, som jeg ærlig talt ikke har den fornødne tid til. Jeg mener på mødet at være kommet omkring de spørgsmål, som umiddelbart fra erfaringerne i nogle menigheder var mest påtrængende og tror ikke, at yderligere uddybelse vil overbevise dem, som stadig er skeptiske.

Jeg forstår heller ikke bemærkningen om, at organisationen ved at fortsætte og yderligereudbygge sin position i bispedømmet skulle have bekræftet nogen bekymringer. Som jeg jævnligt har sagt, har der også været brug for korrektioner af enkelte forhold i neokatekumenatet, men det er jeg løbende i kontakt med de pågældende personer om. Jeg vil heller ikke undlade at minde om de positive tilkendegivelser der kommer fra de menigheder, der har præster fra neokatekumenatet.

Overordnet betragter jeg de neokatekumenale præster som et godt aktiv for vort bispedømme, og i den aktuelle præstesituation ville vi slet ikke kunne undvære dem.

Med de venligste hilsener
+Czeslaw Kozon

_____________________________________
1. juli 2016 - Kommentar fra Frans Josef Meyer webredaktør af katidialog.dk:

I mailen der har biskoppen som afsender hævdes det, at der skete en "grundig redegørelse med lejlighed til spørgsmål" (på sidste sommers møde i pastoralrådet) - om det er tilfældet kan læserne selv høre <her>.
Men man kan med rette betegne biskoppens indlæg som langt, det var på 80 minutter.

Var det i bund og grund et svar på "Skrivelse der udtrykker bekymring for Kirkens fremtid i Danmark" ? - Nej.

Og det skal bemærkes: der var ikke lejlighed til, fra andre end medlemmer af rådet, at stille spørgsmål.
Selvom det blev foreslået at tilhørene til mødet også fik adgang til at stille spørgsmål blev det afslået.

Jeg overværede selv det møde punkt, for øvrigt sammen med min gode ven Erling Tiedemann som jeg tilbød kørelejlighed tilbage til København senere på dagen, og der fik vi vendt og drejet dagens punkter, og især problematikken om NKV i Bispedømmet.

Erlings grundsyn var "alle nye bevægelser møder modstand" - men sidenhen fik Erling en henvendelse fra en katolik der fik Erling til at vende på en tallerken i hans syn på NKV:

 "Frans, jeg er grundlæggende meget bekymret for NKV's virke og indflydelse i vores Bispedømme"

sagde Erling til mig senere på året. Erling døde 26. dec 2015.


Kontakt:

Skulle man ønske at kommer i kontakt med det omtalte "studie- og erfaringsnetværk" som har underskrevet skrivelsen - hvad enten man er enig eller uenig - eller fx ønsker at tilslutte sig denne eller senere skrivelser - kan man enten sende en emal til denne adr. <her> eller man kan udfylde nedenstående kontakt blanket - begge går direkte til koordinatorerne i studie- og erfaringsnetværket.

Navn: *
Navn:Tema: Den Neokatekumenale Vandring: <her>


Note fra redaktøren: Selvom jeg er webredaktør af katidialog.dk - skal der skelnes mellem underskriver gruppen (som jeg for øvrigt er en del af - sammen med ca. 25 andre) og katidialog.dk. Det er to uafhængige ting.
________
FJM