Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Et "hemmeligt" høringssvar der var mindre skarpt end hvad man fik indtryk af i avisen

20. jan. 2016

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) har fremsat:

L 87  Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

(Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v)

som det er praksis indhenter det pågældende ministerium, høringssvar fra høringsberettigede på det givne område.

Den katolske Kirke indsender derfor et høringsvar, men desværre offentliggøre kirken aldrig selv sine høringssvar, så hvis ikke avisen Politiken igår d. 19. jan. <her> havde bragt en artikel om det høringssvar, var næppe mange andre end folketingets medlemmer blevet opmærksomme på det.

Når man læser artiklen i Politiken får man dog nemt det indtryk, at kirken er mere kritisk overfor L 87, end den faktuelt vælger at giver udtryk for i sit høringssvar.
Artiklen er både citater fra høringsvaret og et interview med Biskop  Czeslaw Kozon der i interviewet udtrykker en mere skarp holdning og bruger vendinger der, desværre, ikke står i høringssvaret.

Det er først og fremmest det fremsendte høringsvar, ikke et interview i en avis, der har vægtning, som indsigelse imod en given lovgivning.

"Høringssvar fra Den Katolske Kirke i Danmark, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren" er bilag nr. 11 i folketingets dokument system som man finder <her>

Det er tillige gengivet herunder - og som pdf <her>

Selve kernen i høringssvaret gengives herunder som et udklip fra ovenstående:

Vi har følgende bemærkninger:

Lovforslaget vil forringe forholdene for mennesker, der søger asyl i Danmark.

Vi må besinde os på vor pligt som samfund til at møde alle, der har behov for vor hjælp, med åbenhed. De forhold, vi byder flygtninge og asylansøgere, bør altid være rimelige og tilstrækkelige til at sikre og understøtte den enkelte og familien.

Lovforslaget går videre i forringelsen af flygtningenes forhold, end det med rimelighed kan siges at være nødvendigt for at sikre vort samfunds stabilitet og de danske borgeres velfærd." 

I artiklen i Politiken siger Biskoppen følgende:

Biskop Czeslaw Kozon erkender, at »det ikke er nogen nem opgave at håndtere flygtningesituationen«.

»Men vi appellerer overordnet til, at man tager så mange humanitære hensyn som overhovedet muligt. Vi anser det for en menneskeret at være sammen med sin familie. Stramningen af regler for familiesammenføring er blandt andet en forringelse for flygtninges mulighed for at være sammen med deres børn«, siger han.

Czeslaw Kozon siger om lovstramningen, at »det er særligt slemt, når det går ud over børn«.

»Børn er værgeløse, hvorimod et voksent menneske formentlig lettere kan klare sig igennem. I ventetiden på familiesammenføring risikerer børn at blive udsat for overgreb, ligesom de simpelthen kan gå til grunde«, siger han.


Men den kritik kommer desværre slet ikke til udtryk i høringssvaret. Hvorfor ikke?
Man får indtryk af at kirken ikke tør kritisere den siddende regering i andet end meget svage vendinger når det gælder om at gøre konkret og skriftlig indsigelse mod det fremsatte lovforslag.

FJM