Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Formand og flere medlemmer af menighedsråd går af i utide

19. jan. 2016 (opdateret 10. marts)

Det katolske sogn i Høje Taastrup, med sognekirken Sankt Pauls Kirke, skiller ser ud fra de fleste andre katolske sogne i Danmark ved at både sognepræsten, Samuele Lando  og 2. præsten Roberto Oliverio er præster tilhørende Den Neokatekumenale Vandring.

Eller mere præcist: skiller sig endnu ud -  for som det fremgår af flere af de seneste halvårlige pastoralsrådsmøder, så ønsker den katolske biskop,  Czeslaw Kozon at langt flere sogne i Danmark fremover skal have præster fra Den Neokatekumenale Vandring - og dette på trods af udbredt bekymring fra et bredt spektrum af katolikker over udsigten til den fremtid.

Slår man d.d. op på Sankt Pauls Kirke's web, under Menighedsråd -> medlemmer <her>  (er siden slettet af kirken) er der nu 5 tomme felter:

Menighedsrådsformand:

Næstformand: 

Sekretær: 

Medlem: 

Suppleant:


Websiden ser derfor således ud (pr. 19. jan.):

i 2014 så websiden således ud:

Det drejer sig dermed om følgende medlemmer af menighedsrådet der har forladt det:

Menighedsrådsformand: Eva Vinther 

Næstformand: Jan Rønne

Medlem: Nils OLe Harreschou

Suppleant: Ulla Forsmann

Sekretær: Lisbeth Rønne 


Nogle læsere husker måske at Eva Vinther, der også er medlem pastoralrådet  var en del af et spørgepanel biskoppen fjernede.

Forud  for det faste ½ årlige pastoralrådsmøde på Magleås, d. 20/21 juni. 2015 skete følgende:

Et i forvejen annonceret spørgepanel blev fjernet af biskoppen. Oprindeligt lød møde punktet således:

"Spørgsmål til biskoppen om Neokatekumenatet ved spørgepanel bestående af Maria Truelsen, Hanne Roj-Larsen og Eva Vinther. Derefter spørgsmål og debat ved forsamlingen."

Neokatekumenatet' er en anden betegnelse for 'Den Neokatekumenale Vandring'. Andre ofte brugte vendinger er: 'Den Neokatekumenale Bevægelse', neocat / neokat, NK, NKV.

Om det, kan man læse mere om her:

 Mødepunktet: '14:00 Neokatekumenatet v. Biskoppen'

FJM

___________________

24. jan. 2016: 

katolsk.dk: "Vedr. menighedsrådet i Sct. Pauls Kirke, Høje Taastrup" <her>

25. jan 2016:

websiden under "Menighedsråd -> medlemme" på www.sktpaul.dk er slettet.
Men kan ses på ovenstående skærmkopi, hvorledes den så ud. Klik på billedet for at forstørre det.

10. marts 2016:

På sognets webside kan man d.d. læse:

Biskoppens brev til menigheden - oplæst d. 6/3 2016

Hellerup, den 5. marts, 2016,

Kære medlemmer af Sankt Pauls menighed,

Den 17. januar i år udtrådte 4 medlemmer og suppleanten af det hidtidige menighedsråd ved Sct. Pauls menighed i Tåstrup. Dermed blev rådet reduceret til 3 valgte medlemmer.

Efter drøftelse i pastoralrådets forretningsudvalg blev det besluttet, at der skulle nedsættes et forvaltningsråd til varetagelse af menighedsrådets opgaver. Efter en række konsultationer har jeg besluttet at udnævne følgende personer til forvaltningsrådet:

John-Erik Stig Hansen, som også vil være det nye råds formand
Øivind Kjærstad og Mien Dang

John-Erik Stig Hansen er menighedsrådsformand ved Sct. Knud Lavards kirke i Lyngby, mens Øivind Kjærstad og Mien Dang tilhører Sct. Pauls menighed.

Forvaltningsrådet får de samme beføjelser som et valgt menighedsråd og skal varetage de samme opgaver. Normalt udpeges et forvaltningsråd for resten af den aktuelle valgperiode. Det er dog hensigten snarest muligt at få valgt et nyt menighedsråds i Sct. Pauls menigheds og allerhelst inden sommerferien. Derfor kommer forvaltningsrådets opgave i vidt omfang til at bestå i forberedelsen af dette valg.

Jeg takker de tre personer i det nye forvaltningsråd for deres beredvillighed og takker også det hidtidige menighedsråd for enhver indsats, som har været til gavn for menigheden og for medlemmernes engagement heri.

De seneste måneder har været vanskelige og forårsaget sorg og frustration for mange. Det er nu vigtigt at lægge alt dette bag sig og få foretaget en ny begyndelse, der bygger på tilgivelse og konstruktiv medvirken til fremme af fred og fællesskab, vækst og trivsel i menigheden. Viljen til alt dette skal dog også i særlig grad understøttes af alles forbøn, for kun Helligånden kan skabe, genoprette og bevare den sande enhed

Jeg opfordrer således alle til velvilligt at støtte og samarbejde med pastor Samuele, pastor Roberto og det nye forvaltningsråd og derfor afstå fra alt, som kan skabe uro og misforståelser. Hav tillid til, at de, der nu har ansvaret for menigheden, vil arbejde til gavn for alle.

Jeg håber også, at tilstrækkeligt mange vil overveje at gå ind i et nyt menighedsråd med den hensigt virkeligt at arbejde til Guds ære og for at alle i menigheden må føle sig hjemme i den. Alle valgberettigede i menigheden opfordres til med deres stemme at få sammensat et godt og repræsentativt nyt menighedsråd.

Vi befinder os midt i fasten, Kirkens tid til bod og omvendelse, som skal lade os kunne fejre påsken med oprigtig glæde. Påskedags aften kom Jesus til sine disciple og sagde ”Fred være med jer” (Joh. 20,19c). Må denne fred allerede nu sænke sig over jeres menighed og berede vejen for en god fremtid.

Med forsikring om min forbøn samt de venligste hilsener

+Czeslaw


Tema: Den Neokatekumenale Vandring: <her>