Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Om at inddrage lægfolket…. på skrømt?

2. april 2015

I Lørdags d. 28. marts 2015 holdt pastoralrådet – et ekstraordinært møde i anledning af

”Det nye Katolske Danmarkskort 2015”

Planen er omfattende og vil betyde at man nedlægger 8 kirker - det betyder en reduktion på 15 % i antallet af kirker, og en nedlæggelse af de mindste og dermed mest sårbare sogne.

Ikke nødvendigvis dem som har de laveste kirkebidrag, forholdsmæssigt pr. antal medlemmer, lad os betegne den som bidragsevnen  - men de sogne der har mindre end 300 medlemmer.
Det er samtidig ofte sogne der ligger langt væk fra andre sogne.

Hvornår har medlemmerne fået tilsendt de bilag der hører til mødet?

2 dage før

Giver det medlemmerne mulighed for på en seriøs måde at sætte sig ind i emnet på forhånd?

– Næppe

Hvornår skal bilagene tilsendes medlemmene?

Senest 14 dage før mødet, hvis man vil overholde vedtægterne     

Er mødet offentligt?

– Ja, hvis man vil overholde vedtægterne

Men det er man gået meget stille med ifm. dette møde, kun en enkelt gang har man omtalt at også dette møde er offentligt, nemlig i KO nr. 1 2015, gemt væk på side 5 <her> hvor man skrev:

Offentligt møde. Den 28. marts afholdes et ekstraordinært pastoralrådsmøde, hvor den foreløbige plan fremlægges. Tid og sted oplyses på katolsk.dk og i Katolsk Orientering

Det skete bare aldrig - der lå ingen dagsorden og tidsplan på katolsk.dk forud for mødet, de blev først lagt ud  1. april, 4 dage efter mødet var afholdt, som det ses <her>

Hvorfor? –  er det fordi planen er lavet færdig fra central side, og det møde man holdt i Lørdags, i bund og grund er på skrømt?

Ja, det indtryk har katolikker jeg har været i kontakt med ang. dette møde

Medlemmer af pastoralrådet, af andre råd, og lægfolk i det hele taget udtrykker stor indignation.

Vil de medlemmer stå frem?

- Nej de resignere

Flere af dem føler sig gidseltaget og spændt foran en dagsorden de ikke kan ændre på.
Og nogle fravalgte, at møde op til det ekstraordinære møde, for ville det nytte noget?

Er dette forsøg på at hindre gennemsigtighed i den danske katolske kirke, enkeltstående?

-  Nej, desværre ikke

Men det er i skærende kontrast med kirkens egen udmeldte politik på området: ”ønsker at skabe større gennemsigtighed” (Budget 2013-15: Skrap kost på Magleås <her>) og altså ikke ”kun” i strid med vedtægterne.

Jeg sidder med et indtryk af, at man siger et – men i praksis gør man noget andet.

Hvilket indtryk har du?

Forleden kunne man i Katolsk Orientering læse:

"Alt for ofte præsenteres lægfolket for planer, der allerede er vedtaget før de fremlægges, og derfor virker nedvurderende på lægfolket. Eller med en klerikaliserings- og betjeningskultur, der endnu ikke er gjort op med? Og måske også med, at vi endnu har en mandsdomineret kultur hos os?"
- Ruth Christophersen 

Hele indlægget kan læses <her> 

For det tilfælde at bilagene skulle blive fjernet fra katolsk.dk lægges de lokalt herunder.
Og i bilaget "Deltagerliste" kan du se, hvem der var tilmeldt mødet.

Bilag:

Dagsorden med tidsplan: Det nye katolske Danmarkskort <her>

Resumeer af høringssvar til planen for ”Det nye katolske Danmarkskort” - 42 sider  <her>

Samlet oversigt over høringssvar til planen for ”Det nye katolske Danmarkskort” - 78 sider <her>

Bilagshæfte - 29 sider <her>

Kort med kommune- og postgrænser Det nye Katolske Danmarkskort <her>

Deltagerliste <her>